Europa Creativa Desk MEDIA Euskadi

Programa de la Unión Europea

para la cultura y los sectores creativos

Noticias

16/Mar/2020 - 14/May/2020

MEDIA TV PROGRAMING deialdiaren epea zabaldu da / Abierta la convocatoria de MEDIA DIFUSIÓN TELEVISIVA.

 TV Programing EACEA 20/2019

Eskatzaileak ikus-entzunezko ekoizpen independenteko Europako enpresak izango dira, lanaren ekoizle nagusiak. Proposatutako ikus-entzunezko lana Europako telebista-ekoizpen independentea (fikziozkoa, animaziozkoa edo dokumental kreatiboa) izango da eta programan parte hartu duten herrialdeetako gutxienez 3 telebistaren parte hartzea izango du.

Lizentzia enpresen esku egongo den esplotazio-eskubideak ekoizlearenak izango dira ostera ere gehienez 7 urteko aldian (aurretiazko salmentaren kasuan) edo 10 urteko aldian (koprodukzioaren kasuan).

Gutxienez, kalkulatutako ekoizpenaren guztizko aurrekontuaren % 50 hirugarrenen finantzazio-iturriek bermatuta egongo da, eta ekoizpenaren aurrekontua, % 50 behintzat, Europako iturriek finantzatuko dute.

Fikzioko edo animazioko lanen kasuan, emandako finantzazio-partaidetzak ez du 500.000 €-ko kopurua edo diruz lagun daitezkeen guztizko kostuen % 12,5 gaindituko.

Gutxienez 10 milioi € diruz lagun daitezkeen aurrekontua duten gutxienez 6 ataletako fikziozko serieen lehen denboraldien kasuan soilik eskatu ahal izango du 1 milioi euroko gehieneko zenbatekoa.

Dokumental kreatiboen kasuan, emandako finantzazio-partaidetzak ez du 300.000 €-ren edo diruz lagun daitezkeen guztizko kostuen % 20ren arteko kopururik baxuena gaindituko.

Mugaeguna: 2020/05/14 

TV Programing EACEA 20/2019

Los solicitantes serán empresas europeas de producción audiovisual independiente, productoras mayoritarias de la obra. La obra audiovisual propuesta será una producción televisiva (de ficción, animación o documental creativo) europea independiente con participación de al menos 3 televisiones de países participantes en el programa.

Los derechos de explotación cuya licencia tengan las empresas revertirán al productor tras un período máximo de 7 años (en caso de preventa) o de 10 años (en caso de coproducción).

Como mínimo, el 50 % del presupuesto total estimado de la producción estará garantizado por fuentes de financiación de terceras partes, y el presupuesto de producción estará financiado como mínimo al 50 % por fuentes europeas.

En el caso de las obras de ficción o de animación, la participación financiera concedida no superará la cantidad entre 500.000 € o el 12,5 % de los costes subvencionables totales.

Solo en el caso de las primeras temporadas de series de ficción de al menos 6 episodios con un presupuesto mínimo subvencionable de 10 millones € podrá solicitarse un importe máximo de 1 millón EUR.

En el caso de los documentales creativos, la participación financiera concedida no superará la cantidad más baja entre 300.000 € o el 20 % de los costes subvencionables totales.

Fecha límite: 14/05/2020

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2020_en

Volver